ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ügyfeleknek és partnereknek

A Dr. Kiss Szabolcs Ügyvédi Iroda, az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök, a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Dr. Kiss Szabolcs Ügyvédi Iroda milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.

1. Adatkezelő megnevezése:

DR. KISS SZABOLCS ÜGYVÉDI IRODA

Iroda: H-1137 Budapest, Szent István Park 21. III. emelet. 20. ajtó.
Kamarai azonosító szám: 36063204
Adószám: 18113705-2-41
Honlap: https://www.drkissugyved.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mail cím: dr.kiss@drkissugyved.hu
Telefonszám: +36-30/256-3124
Törvényes képviselő: Dr. Kiss Szabolcs

(a továbbiakban:„Adatkezelő”)

2. Alkalmazandó jogszabályok

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.”);
• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).

A jogszabályokhoz kötődő meghatározások, fogalmak:
adatkezelő: jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Iroda, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: az Iroda szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve azok, akik az Irodával megbízási szerződést kötnek.

3. Adatkezelések elvei, célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

Az adatkezelés elvei: Az Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kapcsán:
– az adatokat jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
– az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célszerűség);
– az adatkezelés céljai szempontjából az adatgyűjtés a szükségesre korlátozódjon (adattakarékosság);
– az adatokat naprakészen tartsa és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
– az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
– az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Az Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz és közösségi média oldalakhoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat az azokon tárolt valamennyi tartalomból.
A Honlapon és a közösségi média oldalakon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

3.1. A Honlap, valamint az Adatkezelő által fenntartott közösségi média oldalak (Facebook, LinkedIn) adatkezelése

3.1.1. Az Adatkezelő Facebook oldala

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon (a továbbiakban: „Facebook”) Facebook oldalt tart fenn a https://www.facebook.com/DrKissSzabolcsUgyvediIroda/ / elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Facebook Oldal”).
A Facebook Oldalon az Adatkezelő elsősorban cikkeit teszi közé – ezekhez a bejegyzésekhez bárki, a Facebook Oldal kedvelésétől függetlenül hozzászólhat. Emellett a Facebook Oldal látogatóinak Messenger üzenet formájában lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Utóbbi adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.2. pontja irányadó.
A Facebook Oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) felelős. A Facebook Inc. alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
A Facebook Oldal a Facebook adatvédelmi szabályainak keretei között működik. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja: https://www.facebook.com/policy.php.

3.1.2. Az Adatkezelő LinkedIn oldala

Az Adatkezelő a https://www.linkedin.com/ üzleti közösségi oldalon (a továbbiakban: „LinkedIn”) LinkedIn profilt tart fenn a https://hu.linkedin.com/in/dr-kiss-szabolcs-b95903174 elérhetőség alatt (a továbbiakban: „LinkedIn Oldal”).
A LinkedIn Oldalon az Adatkezelő elsősorban a cikkeket, bejegyzéseket tesz közé – ezekhez a cikkekhez, bejegyzésekhez bárki, a LinkedIn Oldal követésétől függetlenül hozzászólhat. Az Adatkezelővel való közvetlen kapcsolatfelvételre a LinkedIn Oldalon keresztül nincs lehetőség, ugyanakkor a LinkedIn Oldal mindenkori adminisztrátorával a LinkedIn üzenetküldő funkcióján keresztül van lehetőség kapcsolatfelvételre. Utóbbi adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.2. pontja irányadó.
A LinkedIn Oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a LinkedIn üzemeltetőjével. A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Európában az adatvédelemért a LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) felelős. A LinkedIn Corporation alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
A LinkedIn Oldal a LinkedIn adatvédelmi szabályainak keretei között működik. A LinkedIn adatkezelési szabályzatát itt találja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.2. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok–különösen név, e-mail cím, telefonszám, megkeresés tárgya, leírása- kezelései.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a Honlap „Online jogi tanácsadás” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig

Adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató:

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
Adószám: 13504786-2-41
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56., Magyarország
Adatfeldolgozói feladat: Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése)

Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: irodavezető ügyvéd és ügyvédjelölt
Más adattovábbítás:
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az érintett az Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint
a.) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b.) kérelmezheti azok helyesbítését,
c.) kérelmezheti azok törlését,
d.) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e.) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
f.) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

3.3. Ügyvédi tevékenység

Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (pl.: ügyfelek képviselete, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés)

Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, ide értve az ügyfelekkel történő kapcsolattartást és számlázást is

Adatkezelés jogalapja:
(i) olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja];
(ii) az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja],
(iii) a kapcsolattartók tekintetében az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megbízás teljesítése érdekében az ügyfelével annak kapcsolattartója útján késedelem nélkül fel tudja venni és tartani tudja a kapcsolatot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].
Az Adatkezelő ezen adatkezelésével kapcsolatban érdekmérlegelési tesztet végzett el. Ennek során megállapította, hogy a fentiekben meghatározott jogos érdeke elsőbbséget élvez a kapcsolattartók jogaival és szabadságaival szemben.

Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei (megbízói)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve az alábbiakat: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok)
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama:
(i) a megbízás megszűnését követő öt évig,
(ii) okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig,
(iii) ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés],
(iv) szerinti kötelezettség teljesítésével összefüggő adatok tekintetében a vonatkozó megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, bíróság vagy hatóság megkeresése esetén a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb a megbízás teljesítésétől számított tíz évig,
(v) számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év,
(vi) jogvita esetén a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős lezárultáig, rendkívüli jogorvoslat igénybevételének lehetősége esetén az erre nyitva álló határidő végéig vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárás lezárultáig.

Adatfeldolgozó és Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: irodavezető ügyvéd és ügyvédjelölt.

Más adattovábbítás: (i) A megbízás ellátása érdekében az Adatkezelő – szükség esetén – továbbíthatja a megbízás alapjául szolgáló ügy iratait más közreműködő, így ügyvéd, igazságügyi szakértő részére. Más ügyvéd közreműködéséről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
(ii) A megbízással kapcsolatban felmerülő jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (így különösen a vonatkozó megbízási szerződést, kiállított számlákat) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának), továbbá bírósági vagy hatósági eljárás esetén továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. §].
Adatkezelő ezen adattovábbításával kapcsolatban érdekmérlegelési tesztet végzett el. Ennek során megállapította, hogy a fentiekben meghatározott jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek jogaival és szabadságaival szemben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az érintett az Adatkezelővel nem tud megbízási szerződést kötni, az érintett részére az Adatkezelő ügyvédi feladatokat nem tud ellátni.

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint – a kötelező adatkezelések kivételével –
a.) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b.) kérelmezheti azok helyesbítését,
c.) kérelmezheti azok törlését,
d.) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e.) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f.) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g.) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

3.4. Partnerekre vonatkozó adatkezelés

Az Iroda a következő harmadik fél adatkezelőkkel oszt meg ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat:
– az Iroda, vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
– a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi, vagy egyéb szolgáltatók, közjegyzők);
– felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal, más partnerekkel) kötött szerződések teljesítése.

Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal, más partnerekkel) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás.

Adatkezelés jogalapja:
(i) olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
(ii) 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja],
(iii) a kapcsolattartók tekintetében az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a partnerével annak kapcsolattartója útján késedelem nélkül fel tudja venni és tartani tudja a kapcsolatot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].
Az Adatkezelő ezen adatkezelésével kapcsolatban érdekmérlegelési tesztet végzett el. Ennek során megállapította, hogy a fentiekben meghatározott jogos érdeke elsőbbséget élvez a kapcsolattartók jogaival és szabadságaival szemben.

Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók, más partnerek), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói.

Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama:
(i) a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő);
(ii) számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év;
(iii) jogvita esetén a jogerős hatósági vagy bírósági eljárás lezárultáig, rendkívüli jogorvoslat igénybevételének lehetősége esetén az erre nyitva álló határidő végéig vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárás lezárultáig.
Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: irodavezető ügyvéd és ügyvédjelölt.

Más adattovábbítás: a partnerrel kötött szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (így különösen a vonatkozó szerződést, kiállított számlákat) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának), továbbá bírósági vagy hatósági eljárás esetén továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. §].
Adatkezelő ezen adattovábbításával kapcsolatban érdekmérlegelési tesztet végzett el. Ennek során megállapította, hogy a fentiekben meghatározott jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek jogaival és szabadságaival szemben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az érintett az Adatkezelővel nem tud megbízási, vállalkozási, vagy más partneri szerződést kötni.

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint – a kötelező adatkezelések kivételével –
a.) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b.) kérelmezheti azok helyesbítését,
c.) kérelmezheti azok törlését,
d.) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e.) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f.) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g.) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

4. Az érintettek jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.
Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.
Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.
Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.
Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
• arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
• az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
• az adatfeldolgozásról, a fenti 3.2-3.5. pontokban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
• az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
• a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
• az adatkezelés időtartamáról;
• azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• az adatkezelés következményeiről;
• az érintett jogairól;
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.


b) Helyesbítéshez való jog: Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.


c) Törléshez való jog: Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.


d) Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.


e) Adathordozhatósághoz való jog: Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.


f) Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


g) Jogorvoslathoz való jog: Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon – BLOG aloldalon – közzétett közlemény útján, is tájékoztatja.